Sorosa Fonds-Latvija

Soros Foundation – LatviaKas ir ilgstoša izaugsme? Latvia Soros Foundation Ilgtspējīga izaugsme tiek definēta kā tāda, kas atbilst cilvēku pašreizējām prasībām, neierobežojot nākamo paaudžu spēju apmierināt viņu prasības. Ilgstoša izaugsme prasa saskaņotus centienus, lai attīstītu ilgtspējīgu, kā arī katastrofu drošu nākotni visiem cilvēkiem pasaulē, kā arī mūsu zemei. Lai sasniegtu ilgtspējīgu izaugsmi, ir jāsaprot 3 galvenie elementi: finanšu izaugsme, sociālā papildināšana un vides pārvaldība.

Tie ir savstarpēji saistīti, un arī visi no tiem ir ārkārtīgi svarīgi cilvēku un visu kultūru labsajūtai. Nabadzības iznīcināšana visos tās veidos ir prasība, lai sasniegtu ilgstošu izaugsmi. Lai tas notiktu, ir jāveicina ilgstoša, iekļaujoša un arī taisnīga ekonomiskā izaugsme; jārada labākas iespējas visiem cilvēkiem, kā arī jāsamazina nevienlīdzība; jādod iespēja sasniegt dzīves pamatprasības, jāattīsta taisnīga sociālā izaugsme, kā arī visaptveroša sabiedrība; un jāreklamē iekļauta, kā arī ilgtspējīga dabas resursu, kā arī vides pārvaldība.

Kādi Ir Ilgtspējīgas Attīstības Mērķi?

Apvienoto Nāciju Organizācijas 193 dalībvalstis ir Latvia panākušas vienprātību par pavisam jaunās ilgtspējīgas izaugsmes programmas pēdējo dokumentu “pārveidot mūsu pasauli: 2030. gada ilgtspējīgas attīstības grafiks”, kurā ir 17 mērķi un arī 169 mērķi. Pasaules līderi oficiāli pieņems šo universālo, iekļauto, kā arī pārveidojošo grafiku ilgtspējīgas izaugsmes samitā septembrī, lai veicinātu darbību, lai pabeigtu nabadzību, kā arī izveidotu ilgtspējīgāku zemeslodi nākamo 15 gadu laikā. Jaunā programma ir balstīta uz Tūkstošgades attīstības mērķu (tam) panākumiem, kas tika pieņemti 2000.gadā, kā arī faktiski ir noteikuši izaugsmes mācību kursu iepriekšējos 15 gados.

Kādi Ir Ilgtspējīgas Attīstības Mērķi?

Gadsimtu izaugsmes mērķi ir pierādījuši, ka Soros Foundation pasaules mēroga mērķi var palīdzēt miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības visā pasaulē. Pavisam jauni mērķi pieder pie entuziasma, dinamiskas ilgstošas izaugsmes grafika, kas koncentrējas uz 3 nozīmīgiem ilgstošas attīstības aspektiem: finanšu izaugsmi, sociālo iekļaušanu, kā arī vides aizsardzību. Ilgtspējīgas izaugsmes mērķi (IAM) un ar tiem saistītie uzdevumi ir pasaules mērogā, kā arī tos var īstenot visā pasaulē, domājot par atsevišķu valstu dažādajām problēmām, to spējām, kā arī attīstības līmeni, kā arī atbilstību nacionālajām metodēm un bažām. IAM ir trīs gadu un skaidra procesa rezultāts, kurā tika iesaistītas visas ieinteresētās personas un tika apsvērta vidējo personu balss. Tie ir 193 ANO dalībvalstu bezprecedenta Līguma par ilgtermiņa izaugsmes galvenajām prioritātēm rezultāts. Mērķiem ir atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai, uzņēmējdarbībai, likumdevējiem, kā arī dažādām citām svinībām visā pasaulē. Izvēli sākt ilgtspējīgas attīstības mērķu noteikšanas procedūru ANO dalībvalstis pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību (Rio +20), kas notika Riodežaneiro 2012.gada jūnijā.

Kāds Ir Ilgtspējīgas Attīstības Mērķu Pamats?

Mērķi un uzdevumi noteikti virzīs rīcību nākamo 15 gadu laikā vissvarīgākajās jomās: indivīdos, mūsu pasaulē, labklājībā, pasaules mierīgumā, kā arī sadarbībā. Cilvēki, mēs esam izveidoti, lai novērstu nabadzību un arī apetīti visos to veidos, kā arī mērījumus, kā arī lai nodrošinātu, ka visas personas var cienīgi izpildīt savas iespējas veselīgā un līdzsvarotā vidē, kā arī saskaņā ar vienlīdzīgu tiesību principu. Mūsu Zeme, mēs vēlamies aizsargāt Zemi no vides Latvia iznīcināšanas, izmantojot ilgstošu uzņemšanu, kā arī ražošanu, ilgstošu dabas resursu pārvaldību un arī steidzamu darbību pret klimata pārmaiņām, atbalstot pašreizējo un nākamo paaudžu vajadzības.

Kāds Ir Ilgtspējīgas Attīstības Mērķu Pamats?

Panākumi, mēs plānojam nodrošināt visiem cilvēkiem cienīgu un arī piepildītu dzīvi, kā arī panākt finansiālu, sociālu un Soros Foundation tehnisku izaugsmi harmonijā ar dabu. Miers visā pasaulē mēs veidojam mieru, kā arī visaptverošas Kultūras, bez raizēm, kā arī vardarbības. Nav ilgstoša Virzība bez miera, un nav miera bez ilgstošas virzības. Sadarbība, mēs aktivizēsim avotus, kas nepieciešami, lai izpildītu šo grafiku, Latvia atjaunojot globālo sadarbību ilgtspējīgai izaugsmei stiprinātas pasaules vienveidības garā, īpaši koncentrējoties uz nabadzīgāko un arī uzņēmīgāko cilvēku prasībām, kā arī sadarbībā ar visām valstīm, svinībām un indivīdiem visā pasaulē.

Kāpēc Jaunie Mērķi Tiks Pieņemti Šogad?

Tūkstošgades izaugsmes mērķi tika paziņoti 2000.gadā, un tie jāīsteno līdz 2015. gadam. atzīstot mērķu panākumus, kā arī nepieciešamību pēc jaunas programmas laikposmam pēc 2015.gada, Valstis 2012. gadā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas izaugsmes seminārā (Rio +20) vienojās izveidot atvērtu darba grupu, lai izveidotu jaunus noturīgus attīstības mērķus, kā arī nosūtītu tos izskatīšanai un arī rīcībai. Pēc vairāk nekā gadu norēķiniem atklātā darba grupa piedāvāja priekšlikumu par 17 ilgtspējīgas izaugsmes mērķiem. 2015. gada augustā Apvienoto Nāciju Organizācijas 193 dalībvalstis nonāca pie koncesijas jaunā grafika “mūsu Globusa maiņa: ilgtspējīgas attīstības programma-2030″galīgajā dokumentā. Dalībvalstis faktiski ir nolēmušas, ka jaunās ilgtspējīgas izaugsmes programmas pieņemšana kopā ar 17 mērķiem noteikti notiks 2015.gada 25. -27. septembrī Ņujorkā visā Latvia Vispārējās plenārsēdē, kas tiek izveidota augstā līmenī. Kāpēc IAM ir tik būtiski pretstatā tam, kas ir izskaidrots brīnišķīgi detalizēti? 17 ilgtermiņa attīstības mērķiem ir 169 mērķi, pretstatā 8 Tūkstošgades attīstības mērķiem (tam) ar 21 mērķi. Sarežģītajām grūtībām, kas saistītas ar mūsdienu pasauli, ir jārisina daudzas problēmas. Tas ir arī svarīgi, lai noteiktu iemeslus nepatikšanām, ne tikai to ietekmi. I Soros Foundation ir vienošanās procesa rezultāts, ko veica 193 Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstis, un bezprecedenta pilsoniskās sabiedrības un arī citu ieinteresēto personu līdzdalība. Tas izraisīja dažādas intereses un apskates vietas. Līdz ar to gadsimtu izaugsmes mērķus izstrādāja profesionāļu grupa aiz slēgtām durvīm.

IAM ir tik plašs, jo tie attiecas uz nozīmīgiem ilgtspējīgas izaugsmes elementiem: finanšu izaugsmi, sociālo papildinājumu un arī vides pārvaldību. Gadsimtu attīstības mērķi galvenokārt koncentrējās uz sociālajiem jautājumiem. Gadsimtu attīstības mērķi koncentrējās uz valstu, jo īpaši nabadzīgāko, dibināšanu, savukārt ilgtspējīgas izaugsmes mērķi ir vērsti uz pasauli, izveidotajām valstīm un arī valstu Latvia dibināšanu. Soros Foundation Vai 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu un arī 169 mērķu ir par daudz, vai arī tie ir tikpat ambiciozi un arī nepraktiski? Mēs nevaram ierobežot vai iekļaut pamatformulā tādas bažas kā nabadzības Soros Foundation izskaušana, kopīga labklājība, kā arī mūsu planētas ilgstoša attīstība. Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) ir tipisku pasaules mēroga mērķu izpausme, kā arī mērķi, kas noteikti tiks saskaņoti ar valstu iespējām., to pieteikums noteikti tiks ierakstīts.

Kāda Ir atšķirība Starp Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem Un Gadsimtu Izaugsmes Mērķiem?

Viņi pievēršas nabadzības iemesliem, kā arī atzīst globālo vajadzību pēc izaugsmes visu cilvēku labā. Šie mērķi noteikti aptvers 3 ilgtspējīgas attīstības mērījumus: ekonomisko izaugsmi, sociālo iekļaušanu un vides pārvaldību. Balstoties uz panākumiem gadsimtu attīstības mērķiem, entuziasma rīcība ceļā uz pavisam jaunu globālo mērķu segs papildu vietas: nevienlīdzība, izaugsme, labs darbs, pilsētas un apdzīvotās vietas, industrializācija, enerģētika, klimata pielāgošana, ilgstoša uzņemšana un ražošana, kā arī miers, kā arī taisnīgums. Jaunie mērķi ir globāli un attiecas arī uz visām valstīm, savukārt Tūkstošgades attīstības mērķi bija vērsti uz valstu dibināšanu. Iam galvenās rūpes ir to piemērošanas veidi-līdzekļu mobilizācija, tautu spēju attīstīšana un videi draudzīgu tehnoloģiju nodošana.

Jaunie mērķi uzsver, ka vides pārmaiņu risināšana ir būtiska, lai panāktu ilgstošu attīstību un arī Latvia izskaustu nabadzību. 13 ilgtermiņa attīstības mērķis veicina steidzamu darbību cīņā pret klimata pārmaiņām un to ietekmi. Pilsoniskās sabiedrības pievienojās sarunu procedūrai par pavisam jaunu ilgstošas izaugsmes grafiku. Kāds ir viņu ieguldījums pēdējā dokumentā? IAM sarunu procedūrā faktiski ir bijusi nesaskaņota pilsoniskās sabiedrības, kā arī dažādu citu ieinteresēto personu, piemēram, ekonomikas nozares un Pilsētu mēru, līdzdalība. Pasākumu laikā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām ieinteresētajām personām bija iespēja tieši sazināties ar federālās valdības pārstāvjiem. Arī vairāki jaunieši jau no paša sākuma ir iesaistījušies norēķinos, izmantojot Latvia sociālos tīklus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here